vahla-ha-nesh:

Illyria. Underground.

The Smurf who talked to plants.